Menu

Kategorie

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN – KART PODARUNKOWYCH DOSTĘPNYCH W SKLEPIE PLENTE GIFTCARDS

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Dystrybutor (Administrator): Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą przy Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758423, NIP: 5252770869, REGON: 381836051.
 • Karta Podarunkowa (e-voucher): treść cyfrowa w formie kodu alfanumerycznego upoważniająca do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonania zakupów “na okaziciela” u danego Partnera, dla którego została wydana.
 • Sklep/Strona internetowa: sklep internetowy https://giftcards.plente.com
 • Zamawiający: osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Dystrybutora programu Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Dystrybutorowi programu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
 • Partner: sklep lub usługodawca prowadzący sprzedaż przez Internet, inny niż Dystrybutor, który zawarł z Dystrybutorem umowę o współpracy i oferuje Klientom Karty Podarunkowe dostępne na Stronie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania Kart Podarunkowych dostępnych w Sklepie pod adresem: https://giftcards.plente.com
 2. Warunkiem zakupu Karty Podarunkowej jest akceptacja regulaminu sklepu Plente oraz akceptacja odrębnych regulaminów realizacji danej Karty Podarunkowej u Partnera przez Klienta.
 3. Karta Podarunkowa dostępna jest tylko w formie elektronicznej.
 4. Każda Karta Podarunkowa ma własną wartość nominalną, termin ważności, kod alfanumeryczny i zasady realizacji, które każdorazowo są wskazane w opisie danej Karty Podarunkowej oraz w odrębnych regulaminach Partnerów Sklepu.

ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ:

 1. Zamawianie Kart Podarunkowych odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie internetowej. Korzystanie z Kart Podarunkowych jest możliwe wyłącznie po opłaceniu zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Karta Podarunkowa o wybranej przez Zamawiającego kwocie, wysyłana jest na podany przez Zamawiającego adres email.
 4. Plente nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Karty Podarunkowej spowodowane błędnym wpisaniem adresu email przez Zamawiającego (zarówno swojego, jak i osoby trzeciej).
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Karta Podarunkowa zamówiona znajduje się na magazynie lub u dostawców Sklepu. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
 6. E-mail zawierający Kartę Podarunkową uznany jest za odebrany przez odbiorcę z chwilą jego wysłania na adres elektroniczny podany przez Zamawiającego.
 7. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Dystrybutora od podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Klienta, nie później jednak niż 72 godzin roboczych od zakupu Karty podarunkowej.
 8. W przypadku braku płatności ze strony klienta w ciągu 24h od rozpoczęcia procedury zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku braku otrzymania Karty Podarunkowej na podany adres email, kontakt z Dystrybutorem jest możliwy poprzez adres email: giftcards@plente.com. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych rozpatrywane są do 14 dni od ich zakupu.
 2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję, przelew realizowany będzie do 14 dni od dnia zaakceptowania reklamacji przez Dystrybutora. Zwrot środków pieniężnych nie może być zrealizowany po otrzymaniu przez Zamawiającego karty podarunkowej.
 3. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z realizacją Karty Podarunkowej pozostają po stronie Partnera, od którego pochodzi dana Karta Podarunkowa. Plente nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia i reklamacje nierozpatrzone przez Partnera Sklepu.
 4. Karty Podarunkowe zakupione w sklepie Plente nie podlegają zwrotowi środków pieniężnych ani wymianie. Karta Podarunkowa jest treścią cyfrową, a wysłanie jej na maila Klientowi jest jednoznaczne z zapisaniem jej na nośniku trwałym. Klientowi nie przysługuje więc możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu. Jest to spowodowane niematerialnym charakterem świadczeń, które mogą być częściowo lub w całości wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Klient wypełniając formularz z zamówieniem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i jednocześnie jest informowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy.
 5. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi z przyczyn nieleżących po stronie Dystrybutora.

WAŻNOŚĆ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Ważność poszczególnych Kart podarunkowych jest opisana w odrębnych regulaminach Partnerów Sklepu.
 2. Klient może wnioskować o wznowienie ważności Karty Podarunkowej wysyłając wniosek na adres email giftcards@plente.com. Dystrybutor skontaktuje się z Partnerem w celu rozpatrzenia prośby Klienta.
 3. Prośby o wznowienie Karty Podarunkowej są rozpatrywane przez Dystrybutora programu w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Klient otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.

JAK PRZETWARZAMY I DBAMY O TWOJE DANE

 1. Kiedy składasz zamówienie, dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe. Jeśli nie podasz nam tych danych, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia.
 2. Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych.
 3. Zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe, opisaliśmy w naszej polityce prywatności. Znajdziesz ją pod adresem: https://giftcards.plente.com/polityka-prywatnosci/ [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 2. Karta Podarunkowa nie jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).
 3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 4. Zakup Kart Podarunkowych nie jest opodatkowany, dlatego Dystrybutor nie może wystawić faktury VAT. Kwota zamówienia jest kwotą brutto. W związku z tym, dokumentem rozliczeniowym przy zakupie kart podarunkowych jest nota księgowa.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.