Regulamin konkursu karta podarunkowa wkdzik

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „karta podarunkowa wkdzik

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej („Promocji”) jest Plente Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, KRS: 0000758423.
 2. Promocja trwa od dnia 4.07.2023 roku do dnia 31.08.2023 roku godzina 23:59 („Okres trwania Promocji”).

 1. Zasięg Promocji

Promocja jest przeprowadzana w ramach Sklepu internetowego plente GIFTCARDS, dostępnego pod adresem URL: https://giftcards.plente.com/należącego do Organizatora.

III. Uczestnicy Promocji

Uczestnikiem Promocji może osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada aktywne Konto Użytkownika w Sklepie internetowym plente GIFTCARDS, dostępnym pod adresem internetowym https://giftcards.plente.com/,
 3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. w Okresie trwania Promocji dokonała zakupu przynajmniej jednej karty podarunkowej wkdzik w Sklepie internetowym plente GIFTCARDS.

 1. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą zakupu karty podarunkowej wkdzik
 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu zgodnie z ust. 1, następuje przystąpienie Uczestnika do Promocji. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy Uczestnik Promocji może korzystać wyłącznie z jednego Konta Użytkownika w Sklepie internetowym plente GIFTCARDS.
 4. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora Promocji, a także członkowie ich najbliższych rodzin (przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami).
 5. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Zestawu promocyjnego, nie można przenieść na inne osoby.
 6. Uczestnik Promocji ponosi odpowiedzialność za wszelkie własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Promocją.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. Za działanie uprawniające Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji uznane w szczególności będzie niespełnienie któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Promocji.
 8. Organizator powiadomi Uczestnika o zaistnieniu przypadków, wskazanych w ust. 7 za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika Uczestnika Promocji.

 1. Zasady Promocji

 1. W okresie trwania Promocji, Zestawy promocyjne przyznawane są odrębnie w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2023 r.
 2. Zestaw promocyjny stanowi 24 egzemplarze napoju energetycznego WK Dzik Energy o smaku wskazanym przez zwycięzcę Wartość Zestawu promocyjnego wynosi 150,00 zł
 3. W każdym miesiącu kalendarzowym trwania Promocji, Zestawy promocyjne przyznawane są Uczestnikom Promocji, którzy zakupili w danym miesiącu karty podarunkowe wkdzik w Sklepie internetowym plente GIFTCARDS o wartości nie mniejszej niż …. W przypadku, gdy w danym miesiącu żaden z Uczestników Promocji nie przekroczył wskazanego w zdaniu poprzedzającym limit lub gdy liczba takich Uczestników będzie mniejsza niż trzy, Zestaw promocyjny przyznawany jest – zastrzeżeniem zdania następnego – trzem Uczestnikom, którzy zakupili w danym miesiącu karty podarunkowe wkdzik w Sklepie internetowym plente GIFTCARDS. o najwyższej łącznej wartości. Jeżeli kilku Uczestników zakupi karty podarunkowe wkdzik o takiej samej łącznej wartości, Zestaw promocyjny przysługuje każdemu z nich.
 4. Ogłoszenie Uczestników, którym przyznawane będą Zestawy promocyjne nastąpi w dniu (1.08.2023) o godz. (12:00) (za miesiąc lipiec 2023 r.) oraz w dniu (1.09.2023) o godz. (12:00)) (za miesiąc sierpień 2023 r.) za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram na profilu firmowym „plentecom”, należącym do Organizatora.
 5. Organizator poinformuje także Uczestników, którym zostały przyznane Zestawy promocyjne o ich wyłonieniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Osoby, którym zostały przyznane Zestawy promocyjne zobowiązane są nie później niż w terminie 7 dni od daty przyznania do podania danych niezbędnych do przekazania Zestawu promocyjnego, tj.: adres dostawy oraz numer telefonu.

 

 1. Zestawy promocyjne

 1. Zestawy promocyjne nie podlegają zamianie, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Zestawu promocyjnego na osobę trzecią.
 3. Nieodebrana Zestawy promocyjne pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Zestawu promocyjnego z przyczyn leżących po Uczestnika Promocji, a w szczególności niepodania bądź podania błędnych danych niezbędnych do przekazania Zestawu promocyjnego bądź zmiany danych Uczestnika Promocji, o której Organizator nie został poinformowany.
 5. Przesłanie danych, o których mowa w pkt. V.5, jest warunkiem dokonania odbioru Zestawu promocyjnego. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Zestawu promocyjnego.
 6. Przekazanie Zestawu promocyjnego nastąpi w terminie 14 dni od daty przesłania wszystkich danych, o których mowa w pkt. V.5.

VII. Dane osobowe

 1. Na potrzeby Promocji Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymał Zestaw promocyjny, zakres przetwarzanych danych obejmuje także adres dostawy Zestawu promocyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako Rozporządzenie – i odpowiednimi przepisami krajowymi, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe w celach związanych z Promocją, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji oraz w celu kontaktu z Uczestnikiem Promocji Administrator przetwarza te dane na podstawie zgody Uczestnika Promocji tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. W celu, o którym mowa w niniejszym punkcie Organizator będzie przetwarzał dane osobowe do momentu zakończenia Promocji, chyba, że na podstawie przepisów prawa Organizator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji w tym celu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia do Promocji, w tym w szczególności wydania Zestawów promocyjnych. Konsekwencjami niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Promocji lub brak możliwości wydania Zestawu promocyjnego.
 5. Organizator przetwarza również dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z organizacji Promocji. Organizator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze  względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora związanych z dochodzeniem roszczeń. W celu, o którym mowa w niniejszym punkcie Organizator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji w tym celu jest wymogiem ustawowym i umownym, i jest niezbędne do przystąpienia i uczestnictwa w Promocji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w Promocji.
 6. Organizator może przetwarzać również dane osobowe w innych celach prawnie uzasadnionych, związanych z celami, o których mowa powyżej. Dane te będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego, w którym zostały zebrane. Organizator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 7. Organizator przetwarza również dane osobowe w celach związanych z rozpoznawaniem reklamacji dotyczących Promocji.  Organizator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tą procedurą. W celu, o którym mowa w niniejszym punkcie Organizator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń.  Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji w tym celu jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.
 8. Uczestnik Promocji ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Uczestnik Promocji, Organizator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 9. Uczestnik Promocji ma prawo do żądania od Organizatora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 10. Uczestnik Promocji ma prawo do żądania od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. Organizator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Uczestnik Promocji ma prawo do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
 12. Uczestnik Promocji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnik Promocji – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Organizatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnik Promocji lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Uczestnik Promocji ma prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z Rozporządzeniem prawo do przenoszenia danych to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Uczestnik Promocji dostarczył Organizatorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Organizatorowi bez przeszkód ze strony Organizatora. Prawo to przysługuje Uczestnikowi Promocji tylko w przypadku danych osobowych które przetwarzane są jednocześnie na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzana są w sposób zautomatyzowany.
 14. Wykonując prawo do przenoszenia danych, Uczestnik Promocji możesz również żądać, aby Jego dane osobowe zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu Organizatorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 15. Uczestnik Promocji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Uczestnik Promocji ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Organizator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie.
 17. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 18. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Promocji nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Promocji nie podlega profilowaniu.
 19. Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 20. Zgodnie z Rozporządzeniem, przez odbiorcę danych rozumieć należy osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Strona trzecia natomiast, w rozumieniu Rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Mając na względzie powyższe wyjaśnienie, Organizator informuje o następujących kategoriach odbiorców:
  1. podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe związane z działalnością Organizatora;
  2. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Organizatora, w tym usługi hostingowe;
  3. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Organizatora;
  4. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Organizatora;
  5. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Organizatora informacji związanych z działalnością Organizatora, które to informacje mogą obejmować dane osobowe Uczestnika Promocji, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Organizatora.

VIII. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje powinny być przesłane listownie (listem poleconym) na adres siedziby Organizatora Promocji lub na adres e-mail (p.wojcik@plente.com) oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Promocji ma odesłać odpowiedź na reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, podpis reklamującego oraz wybór formy odpowiedzi na reklamację.
 3. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia opisanych wyżej warunków upoważniona osoba reprezentująca Organizatora przyjmująca reklamację niezwłocznie informuje reklamującego o konieczności jej poprawienia lub uzupełnienia reklamacji w tym o konieczności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nie poddania reklamacji pod rozpoznanie.
 4. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Promocji w treści reklamacji i pod warunkiem jego wskazania. W braku adresu poczty elektronicznej, reklamacja pozostaje bez rozpoznania.

 1. Dostępność Regulaminu

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Promocji i na stronie (giftcards.plente.com).

 1. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Promocji ani nie będą wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Promocji wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Promocji ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji.